BURSE ȘCOLARE 2023 - 2024

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin  O.M.E. nr. 6238/ 08.09.2023

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial și liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:

a)     bursă de excelență olimpică I;

b)     bursă de excelență olimpică II;

c)     bursă de merit;

d)     bursă socială;

e)     bursă tehnologică.


Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse sociale.

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul tehnologic de stat beneficiază de bursă tehnologică. Prin excepție, în anii școlari 2023—2024 și 2024—2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

Se acordă burse sociale și elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”.


Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

 • Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
 • Bursele de merit pentru rezultate obținute la concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d)-g); art. 8, alin. (2)
 • Bursele sociale (Cap. IV)
 • Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)

Alte informații importante

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.
 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
 • Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.


Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți.

Bursa de excelenţă olimpică I - gimnaziu și liceu

Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la:

 • olimpiadele școlare internaționale;
 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Bursa de excelenţă olimpică II - gimnaziu și liceu

Recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Bursa de merit - gimnaziu și liceu

Apreciază și încurajează efortul:

 • Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;
 • Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
 • Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene;
 • Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei;
 • Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare. 


Bursa socială - primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă

Susține participarea școlară a:

 • elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni
 • elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
 • elevilor din familii monoparentale;
 • elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la școală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate. 

Bursa tehnologică (înlocuiește bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012)

Susține participarea și reușita școlară a elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional.

Bursa pentru mame minore 

Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore. 

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.