A N U N Ţ

 

REÎNSCRIERI / ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ

AN ŞCOLAR 2022/ 2023

 

            Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

a) Reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar si care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022- 2023;
b) Înscrierea copiilor nou veniți.

În situația în care, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Dosarul trebuie să conțină:

 • Cerereintrodusă în sistem de către operatorul şcolar pe baza informațiilor puse la dispoziție de către solicitantul înscrierii (părinte / susţinător legal al copilului);
 • Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.
 • Certificat naștere copil;
 • B.I. / C.I. părinți/ susținător legal;
 • Hotărâre de divorț, acolo unde este cazul;
 • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa);
 • Avizul ISJ Sibiu pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, din motive medicale;
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat;
 • Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.

 

Dosarele se depun la secretariatul școlii în intervalul orar:

 

10,00 – 14,00 (luni – vineri)

 

Direcțiunea,