AN ȘCOLAR 2023 - 2024


Deschiderea anului școlar 2023 – 2024

    Cursurile anului școlar 2023-2024 încep luni, 11.09.2023.

   Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024 se va desfășura în intervalul 9:00 – 10:00.  

  Programul zilei de luni, 11.09.2023
  • 8:45 - 9:00  Organizarea și aranjarea claselor în curte
  • 9:00 - 10:00 Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024;
  • 10:00 - 12:00  Ore de dirigenție;
  • 12:00 Încheierea activităților – elevii pleacă acasă   

   În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 09:00, sub supravegherea profesorilor diriginți.
 • Repatiția claselor și profesorilor diriginți: Repartizare 
 • Informații pentru elevi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Pliant ANSPDCP Gimnaziu
Structura anului școlar 2023 – 2024
Legislație 

Burse școlare 2023 - 2024

Sesiunea de corigențe, an școlar 2023-2024

 Perioada de desfășurare a sesiunii de corigențe în anul școlar 2023-2024, stabilită în baza art.128 din ROFUÎP 4183/2022, cu modificările și completările ulterioare și a este  8-19 iulie 2024, pentru toate clasele de învățământ primar și gimnazial. 
Încheierea situaţiei şcolare a elevilor corigenți se face în perioada stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Nota nr.28372 / 16.05.2024, înregistrată la ISJ Sibiu cu nr.4150/20.05.2024. 
Elevii amânaţi, care nu promovează examenele sunt declarați “corigenți” și se pot prezenta în sesiunea de corigenţe pentru încheierea situației școlare.
Elevii care nu se prezintă la sesiunea de corigențe și cei care nu promovează examenul vor fi declarați repetenți (art.120).

Elevii declaraţi “corigenți” sunt examinaţi din materia studiată pe parcursul întregului an şcolar (art.123, alin.(1)).

Grafic examene pentru încheierea situației școlare

DATA

ORA

DISCIPLINELE

08.07.2024

900

Limba și literatura română
Limba engleză
Elemente de cultură și civilizație latină
Limba franceză
Istorie
Geografie
Educație Socială
Religie

09.07.2024

900

Matematică
Fizică
Chimie
Biologie

 10.07.2024

900

Educație Tehnologică
Informatică și TIC 
Educație Muzicală
Educație plastică
Educație fizică și sport


Grafic examene corigențe

DATA

ORA

DISCIPLINELE

11.07.2024

900

Limba și literatura română

11.07.2024

1100

Limba engleză

15.07.2024

900

Matematică

Simulare Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023 - 2024
Calendar
 • Luni, 05 februarie 2024 -  Limba şi literatura română – probă scrisă 
 • Marți 06 februarie 2024  -  Matematică – probă scrisă 
 • Vineri 23 februarie 2024 - Comunicarea rezultatelor

Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025


Pretransfer / modificare repartizare angajați pe viabiliatea postului


Graficul inspecţiilor speciale la clasă


A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile  Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnazială Nr.25 Sibiu organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual: post muncitor întreținere I.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe practice. Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale canditatului.

Dosarul de examen va  conține:


           Calendarul de desfășurare a examenului ce va fi organizat la sediul instituției:

 - Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la examen, 22 martie 2024, ora 12:00


 - Susținerea probei practice, 29.032024, ora 9:00;

 - Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice,  29.03.2024, ora 11:00

 - Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice,  29.03.2024, ora 12:00,

 - Afișarea rezultatului final al examenului, 29.03.2024, ora 14:00 

AN ȘCOLAR 2022 - 2023

Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2022 - 2023 
      Informații utile privind desfășurarea Evaluării Naționale pentru               absolvenții clasei a VIII-a
Condiții specifice transfer / pretransfer cadre didactice 2023 - 2024
În baza propunerii CA al Școlii Gimnaziale Nr. 25 din data de 07.02.2023, CA ISJ Sibiu a aprobat următoarele condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în anul școlar 2023-2024: 
Condiții specifice 2023-2024

Grafic preluare dosare pretransfer
Depunerea cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, de către cadrele didactice titulare care solicită pretransfer se realizează în perioada 29 - 31 martie 2023, conform graficului următor: 
29 martie 2023: orele 10.00 – 13.00
30 martie 2023: orele 10.00 – 13.00
31 martie 2023: orele 10.00 – 13.00


Înscrierea în învățământul primar 2023-2024
Citește mai mult ...

Simularea Evaluării Naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023
CALENDARUL SIMULĂRII EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
 • 20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă 
 • 21 martie 2023: Matematică – probă scrisă 
 • 29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor
§  Probele scrise pentru simularea evaluării naţionale încep la ora 0900, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.
§  Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 830, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.
§  Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intră în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.
Citește mai mult ...

Structura anului școlar 2022-2023: OME Nr. 3505/2022

Regulamentul - cadru de organizare și funcționare unități de învățământ preuniversitar: ROFUIP_OME Nr. 4183/2022


ORAR AN ȘCOLAR 2022 - 2023
          Școala funcționează în două schimburi astfel :
          - Învățământ preșcolar, primar, gimnazial - cursuri dimineața
          - Învățământ gimnazial frecvență redusă   - cursuri după-amiază
                Orar învățământ primar


AN ȘCOLAR 2021 - 2022