ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2024 - 2025

CALENDAR

  20 - 24 mai 2024 : Etapa de reînscrieri
 • 24 mai 2024:  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri
 • 27 mai - 17 iunie 2024: Etapa I din cadrul procesului de înscrieri
 • 27 - 31 mai 2024 (colectare cereri)
 • 3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
 • 6 - 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune) 
 • 11 - 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)
 • 14 iunie 2024:Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri
 • 17 iunie - 15 iulie 2024: Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri
 • 17 - 21 iunie 2024:  (colectare cereri) 
 • 24 – 26 iunie 2024: (procesare cereri Faza I – prima opțiune) 
 • 27 iunie – 1 iulie 2024: (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune) 
 • 2 – 4 iulie 2024: (procesare cereri Faza a III- a – a treia opțiune)
 • 5 iulie 2024: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
 • 19 – 29 august 2024: Etapa de ajustări
 • 30 august 2024: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2023 - 2024


LEGISLAȚIE

ORDINUL M.E Nr. 4319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar

Anexa nr.2 la ordinul ME nr. 4319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar - Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar


CALENDAR

 • Etapa de reînscriere6 - 14 iunie 2023 
Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții / reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă

14 iunie 2023  -  Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri 
 • Etapa I din cadrul procesului de înscrieri : 15—30 iunie 2023 

Faza 1:          15—20 iunie 2023;

Faza a II-a:   21—26 iunie 2023;

 Faza a III-a: 27—30 iunie 2023  

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

30 iunie 2023 Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

 • Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri -  3—18 iulie 2023

Faza 1:         3—6 iulie 2023;

Faza a II-a:   7—12 iulie 2023;

Faza a III-a: 13—18 iulie 2023;

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 

 • Etapa de ajustări: 20 - 30 august 2023

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

- copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;

- copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE ;

- copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

A N U N Ţ

 

REÎNSCRIERI / ÎNSCRIERI GRĂDINIŢĂ

AN ŞCOLAR 2022/ 2023

 

            Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

a) Reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar si care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022- 2023;
b) Înscrierea copiilor nou veniți.

În situația în care, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Dosarul trebuie să conțină:

 • Cerereintrodusă în sistem de către operatorul şcolar pe baza informațiilor puse la dispoziție de către solicitantul înscrierii (părinte / susţinător legal al copilului);
 • Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.
 • Certificat naștere copil;
 • B.I. / C.I. părinți/ susținător legal;
 • Hotărâre de divorț, acolo unde este cazul;
 • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa);
 • Avizul ISJ Sibiu pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, din motive medicale;
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat;
 • Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (adeverință medicală cu vaccinările) – până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.

 

Dosarele se depun la secretariatul școlii în intervalul orar:

 

10,00 – 14,00 (luni – vineri)

 

Direcțiunea,